Laevapuud ond kuõritud!

Uõelmata sellest, et laupa oli vesigarõst lendäv torm, tuli seltsi rahvas ning meite sõbrad Munalaiu sadama kuõerma siäl uõtavi laevapaelka. Selle kuu aaga olid puud paksu lumõ alla jään – ulkõs kaevati aga nämäd jälle lumõ alt vällä. Piäle pissikest vaheaega palava supi ning kohviga, kuõriti palgid ää ning pandi päikse iest ulualla. Nüid uõtamõ, et iä, mis egä päävägä õhuksõmaks muutub, merest päris ää kaoks ning lubaks praamil laevapuud  Kihnu puõlõ edekohe viiä, kus suaks nendegä edekohe toemõtama akata.

Meitele oli ette suurõks üllätusõks, et sõbrad Muhu Uesuseltsist olid meitele abi tuln – aitima nendele – saemõ ulkõs paelu rutõmini tüe tehtüd!

Õhta põrutasimõ eljukiga Kihnu Metsamaalõ, kus talbusõ õhta tantsupidu ning laul umiku valgõni käüs.

Kihnu Mere Selts tänäb kõiki, kissi tulid abi puid kuõerma ning õhta ennast Metsamaalõ kua platsi vedäsid!

Uadakõ piltä siit!

Lugõgõ kua mis muaesõmua mehed meite tantsupidust arvasid

Fotod